Mostní prohlídky

Provádíme prohlídkovou a revizní činnost všech druhů mostních objektů. 

Zajišťujeme hlavní, běžné a mimořádné prohlídky mostů pozemních komunikací dle ČSN 73 6221 (mosty, lávky, propustky, opěrné zdi, … ). Tato služba zahrnuje kompletní pasportizace všech objektů ve Vaší správě, vypracování mostních listů i evidenčních listů propustků, vystavení protokolu s popisem závad a návrhovými opatřeními.

Vyhotovení mostních listů a pasportizace objektu.

Stanovení zatížitelnosti a vypracování statického výpočtu.

Znalecké a odborné posudky mostních objektů.

Z  Vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí Zákon o pozemních komunikacích, vyplývá zákonná povinnost vlastníků, správců, obcí a měst provádět pravidelné mostní prohlídky. Za dodržování stanovených intervalů hlavních prohlídek odpovídá vlastník/správce mostu.

Každý most a propustek by měl být také v evidenci.

Smyslem provádění prohlídek je zjištění stavebně-technického stavu mostu a to metodami vizuálními, měřeními, kontrolami geometrického tvaru, porovnání současného stavu s předchozími záznamy stavu mostu a sledování chování mostu.

Nabízíme zpracování prohlídek mostů pozemních komunikací. Odborní pracovníci naší společnosti jsou na základě oprávnění k výkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů pozemních komunikací uděleného Ministerstvem dopravy připraveni pro Vás provést:

  • Běžné prohlídky
  • Hlavní prohlídky
  • Mimořádné prohlídky

Prohlídky provedeme u trvalých i zatímních mostů a lávek. Dále provedeme prohlídky objektů s konstrukcí mostům podobnou, opěrných zdí, protihlukových stěn, portálů a propustků na pozemních komunikacích.

Vaše mosty Vám prohlédneme, porovnáme s dostupnou dokumentací, vyhotovíme protokol z prohlídky s doporučeními a případným návrhem pro opravy, údržbu i s odhadem nákladů. V případě chybějící dokumentace provedeme pasportizaci objektu a vyhotovíme mostní list.

Zajišťujeme také následnou stavební a nestavební údržbu mostů.

Více o mostních prohlídkách

Propustky

Propustky jsou jednoduché malé mostní objekty. Obecně jsou definovány kolmou světelností jednoho mostního otvoru od 0,4 m do 2,0 m. Ač se může zdát, že jejich počty a důležitost jsou zanedbatelné, opak je pravdou. Statisticky je těchto objektů více než mostních objektů samotných a jejich význam je zásadní. Bohužel povědomí o počtu a stavu propustků na území správních celků je nedostatečné. Jejich technický a funkční stav je obecně spíše horší než stav mostů.

Důležitost těchto objektů nabývá významu mimo jiné hlavně při povodních, kdy propustek ve špatném stavebně-technickém stavu (zanesený, zarostlý vegetací apod.) již postrádá původní význam a například průtok je velmi redukován, což může mít fatální následky nejen na přilehlé objekty, ale i na široké okolí. Následná havárie poté může mít především co do průjezdnosti komunikace obdobné důsledky jako havárie mostu. Je tedy zřejmé, že údržba propustků by neměla být podceňována, k čemuž je nezbytné mít aktuální pasportizaci a kvalitní prohlídkovou dokumentaci. Skutečný stav propustku se určí prohlídkou podle ČSN 73 6221 nebo diagnostickým průzkumem.

Mosty a lávky

Most je definován svoji kolmou světelností mostního otvoru vyšší než 2,0 m. Problém u těchto objektů je dán hlavně stářím, nedostatečnou péčí a s tím spojenou snižující se nosností a investičními náklady. Včasným řešením problémů a především jejich předcházením formou pravidelných prohlídek, se omezuje časový i komplexní vliv na opotřebení. Formou menších položek při průběžné správě mostu je správce objektu schopen zcela zásadně redukovat případné investice do větších rekonstrukcí a oprav. Z praxe víme, že drtivá většina mostů se starším datem výstavby bez pravidelné kontroly bude v krátkém časovém horizontu potřebovat razantnější investice do oprav.
U lávek hovoříme o podobných problémech jako u mostů, ale s tím rozdílem, že mají status použití pro pěší/cyklo, popřípadě pro revizní pracovníky. Analogie prohlídkové a dokumentační činnosti je zde stejná, s obměnami týkajících se konstrukčního řešení a použitých materiálů.

Je také chybné zcela opomíjet menší mostní objekty na příjezdových a přístupových komunikacích. Povinnost prohlídkové činnosti je dána vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů a řídí se dalšími předpisy a postupy dle ČSN. Intervaly hlavních prohlídek jsou odvislé od předešlých prohlídek a to v závislosti na hodnocení stavu objektu. Zjednodušeně řečeno – čím horší stav, tím kratší doba do další nutné prohlídky. Pokud toto zobecníme, tak jsou hlavní prohlídky prováděny v rozmezí od šesti do dvou let. U prohlídek běžných je povinen vlastník objektu obnovit zápis minimálně jednou ročně.

Legislativa

Z právního hlediska je zřejmé, že majetkem obce či města, resp. státních organizací i soukromých podniků, jsou mimo jiné i všechny mostní objekty, včetně propustků a lávek. A právě tímto vzniká zákonná povinnost mostních prohlídek, které stanovuje vyhláška Ministerstva dopravy a spojů v § 8 č. 104/1997 Sb., kterou se provádí Zákon o pozemních komunikacích. Tak jako se obec či město stará o ostatní nejen stavební majetek, tak by nemělo opomíjet mosty, lávky, propustky či jiné mostní konstrukce volně užívané veřejností. Zde se dostáváme do problematiky, na kterou se specializujeme. Pomáháme obcím i městům uvědomit si a vyřešit problém nedostatečné evidence a kontroly nad těmito objekty.
Za vedení evidence mostních prohlídek odpovídá vlastník, resp. majetkový správce objektu.

Je nutné si uvědomit, že nesoučinností s právními předpisy vystavuje správce majetek do situace, kdy po několikaletém přehlížení bude investice na opravu několikanásobně vyšší oproti částce, která se investuje do pravidelných prohlídek a rychlých nízkorozpočtových investic do oprav a údržby, a tím se předejde případnému zásadnímu finančnímu řešení problému.

Navíc zde vyvstávají možné problémy u různých dotačních programů na rekonstrukce, opravy či stavby mostů díky špatně vedené, a/nebo dokonce žádné evidenci o prohlídkové činnosti a historii stavu mostu. T

Vyhláška stanovuje 4 druhy mostních prohlídek. Jedná o běžnéhlavníkontrolní a mimořádné prohlídky. Postupy, dokumentaci a ostatní náležitosti upravuje především ČSN 73 6221 a dále ČSN 73 6222.

Termíny a klasifikace

Klasifikační stupeň stavu objektu je stanoven při první vstupní běžné nebo hlavní prohlídce (dle příslušné ČSN), přičemž od tohoto se odvozuje časový horizont a status následné další mostní prohlídky. Pro představu jsou hodnocení a časové horizonty:

Hlavní prohlídka
Klasifikační stupeň I. – III. – interval do 6 let
Klasifikační stupeň IV. – interval do 4 let

Běžná prohlídka
Klasifikační stupeň I. – III. – 1 x ročně
Klasifikační stupeň IV. – VII. – 2 x ročně

A. Mostní list
je základem dokumentace objektu – neměnný dokument, z jehož dat vychází každá další údržba, oprava nebo projekční činnost.

B. Hlavní prohlídka
vykonává fyzická osoba na základě oprávnění uděleném Ministerstvem dopravy ČR, vytvořený dokument dále stanovuje podmínky zavedení mostu do provozu.
Stav objektu po hlavní prohlídce určuje časový interval do následné prohlídky:
Klasifikační stupeň I. – III. – interval do 6 let (klasifikační stupně viz níže „Posouzení stavu mostního objektu“)
Klasifikační stupeň IV. – interval do 4 let

C. Běžná prohlídka
zápis nutno obnovit při stavu:
Klasifikační stupeň I. – III. – 1 x ročně
Klasifikační stupeň IV. – VII. – 2 x ročně

D. Mimořádná prohlídka
provádí se po mimořádných událostech, jako jsou povodně,dopravní nehoda, apod.

Členění dokumentace

Pro jednodušší orientaci zde uvádíme pouze základní názvosloví s popisem a hodnocení objektů s intervaly prohlídek vyňaté z ČSN 73 6221.

Posouzení stavu mostního objektu dle ČSN 73 6221
I. Bezvadný stav
objekt zcela bez vad
II. Velmi dobrý stav
pouze drobné vady, které neovlivní zatížitelnost
III. Dobrý stav
závažnější vady, které neovlivní zatížitelnost
IV. Uspokojivý stav
vady a poruchy, které mohou v budoucnu zatížitelnost ovlivnit
V. Špatný stav
vady a poruchy ovlivňující zatížitelnost – tyto jsou včasnou údržbou nebo opravou odstranitelné
VI. Velmi špatný stav
vady a poruchy ovlivňující zatížitelnost jsou odstranitelné jen včasnou velkou opravou zahrnující důležité části konstrukce
VII. Havarijní stav
stav objektu, který zásadně ovlivňuje zatížitelnost a vyžadující okamžité opatření k odvrácení hrozící katastrofy

Použitelnost – bezpečnost provozu na mostním objektu dle ČSN 73 6221
Použitelný
závady nemající vliv na použitelnost
Podmíněně použitelný
závady, které mohou mí v budoucnu vliv na použitelnost
Použitelný s výhradou
závady, které mají vliv na použitelnost, ale vyžadují okamžité omezení provozu
Omezeně použitelný
mostní objekt je použitelný pouze pro dočasný omezený provoz
Nepoužitelný
mostní objekt není použitelný pro bezpečný provoz, nutné uzavření mostu

Vypracování cenové nabídky na vámi požadované služby je zdarma.

Máte dotaz či zájem o nabízené služby? Kontaktujte nás.

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.
Mám zájem o:

Vaše kontaktní údaje výše budou využity jen za účelem zpracování Vašeho dotazu/podnětu a nebudou poskytnuty žádné třetí straně. Informace o Vašich právech jsou ZDE