Projekční a inženýrská činnost

Projekční a inženýrská činnost

Zajišťujeme projektovou dokumentaci pro všechny stupně přípravy i realizace stavby: studii, projekt pro územní souhlas, stavební povolení i pro provedení stavby, včetně autorského dozoru projektanta a inženýrskou činnost.

Nabízíme projektování novostaveb, rekonstrukcí a sanací mostů, propustků, podchodů, lávek pro pěší, opěrných a zárubních zdí. Provádíme posudky konstrukcí a stanovujeme zatížitelnost mostů.

V rámci naší projektové činnosti nabízíme projektování novostaveb a rekonstrukcí rodinných domů.

Projekty musí být zpracovány v souladu se zákony a vyhláškami. Pro stavby, které jsou projednávány dle stavebního zákona, je závazná vyhláška o dokumentaci staveb. Ta jednoznačně určuje, které výkresy musí projekt obsahovat a jaké údaje musí být patrné z textové části.

Dále nabízíme inženýrskou činnost ve výstavbě, která je souhrnem činností, které jménem investora provádíme za účelem přípravy a realizace staveb. Našim zákazníkům většinou zajišťujeme v rámci zakázky kompletní servis včetně zajištění všech vyjádření, správních rozhodnutí a projednání s dotčenými vlastníky pozemků.

Samotné stavbě předchází nutnost zajištění stavebního povolení a veškerých činností s tím souvisejících. V rámci inženýringu jsou zajišťována veškerá povolení nutná pro provedení stavby, vyjádření dotčených orgánů státní správy či majitelů inženýrských sítí vč. například i změny územního plánu.

Chcete-li si ušetřit čas, svěřte složitý a zdlouhavý administrativní proces nám.

Co vše zajišťujeme?
  • Projektovou dokumentaci pro všechny stupně přípravy i realizace stavby.
  • Zastupování stavebníka při jednání s dotčenými orgány a účastníky stavebního řízení.
  • Zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Máte dotaz či zájem o nabízené služby? Kontaktujte nás.