Stavební dozor

DOZOR STAVEB

Činnost stavebního a technického dozoru představuje jedno z důležitých hledisek celého procesu realizace investičního záměru. Náplní činností stavebního dozoru je nejen kontrola postupu prací, ale především kvality prací v souladu s projektovou dokumentací schválenou v rámci stavebního řízení, podmínkami vydaného stavebního povolení, platnými technickými normami ve výstavbě, právními předpisy a uzavřenými smluvními závazky. Každé stavební dílo přináší řadu nejenom technických problémů, které je nutné včas řešit.

Stavební dozor

Provádíme stavební dozor při stavbě rodinného domu svépomocí nebo dodavatelsky. Pokud nejste jako budoucí stavebník a investor v tomto oboru vzdělán nebo dostatečně zkušený, nebo nemáte dost času se věnovat kontrole stavby v průběhu výstavby, doporučujeme objednat si náš stavební dozor. Úkolem stavebního dozoru je provádět odborný dohled nad stavebníkem a kontrolu postupu stavebních prací tak, aby zajistil správnost stavebních prací. Jedná se tedy o kontrolní činnost, kterou provádí jak stavební úřad, tak právě autorizovaný stavební dozor.

Kdy je stavební dozor povinný ze zákona?

Podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. je stavební dozor potřeba vždy u staveb prováděných svépomocí, které jsou určeny pro bydlení nebo jsou prohlášeny za kulturní památku. Svépomocí znamená vždy tam, kde není stavba prováděna dodavatelsky stavební firmou, která má oprávnění k provádění staveb, jejich změn a odstraňování. Stavební dozor může provádět pouze autorizovaná osoba podle zákona č. 360/1992 Sb.
Činnosti stavebního dozoru
  • Odpovídá za soulad prostorové polohy stavby
  • Odpovídá za dodržení obecných požadavků na výstavbu
  • Kontroluje správnost prováděných stavebních prací
  • Kontroluje vhodnost použití stavebních materiálů, výrobků a konstrukcí
  • Poradenská činnost stavebníkovi

POZOR, stavební dozor není:

  • Technický dozor investora – Hlídá především kvalitu prováděných prací dodavatelsky, oprávněnost fakturovaných částek a časový plán stavby.
  • Autorský dozor – Projektant stavby, který kontroluje splnění podmínek projektu.
  • Stavbyvedoucí – Autorizovaná osoba dle zákona č. 360/1992 Sb., která řídí provádění stavby v souladu s rozhodnutím stavebního úřadu.

Jaká je cena služby?

Každá stavba je originál. Cena za stavební dozor je vždy kalkulována na jednotlivý projekt podle rozsahu požadovaných služeb.

Cena služby stavebního dozoru se pohybuje mezi 0,5 – 1,5 % z ceny stavebního díla, dle rozsahu a náročnosti díla.

Výše uvedené ceny jsou orientační, na konkrétní zakázku lze vždy cenu dohodnout individuálně dle objemu nebo časové náročnosti. Veškeré režie, cestovní náklady a ostatní náklady jsou již započítané v ceně.

Vypracování cenové nabídky na vámi požadované služby je zdarma.

Máte dotaz či zájem o nabízené služby? Kontaktujte nás.

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.
Mám zájem o:

Vaše kontaktní údaje výše budou využity jen za účelem zpracování Vašeho dotazu/podnětu a nebudou poskytnuty žádné třetí straně. Informace o Vašich právech jsou ZDE