Stavební a nestavební údržby mostů, propustků, lávek a opěrných zdí

Stavební a nestavební údržby mostů, propustků, lávek a opěrných zdí.

Údržbu mostů tvoří souhrn prací neinvestičního charakteru, kterými se mosty udržují v řádném technickém a pojízdném stavu za všech povětrnostních a běžných dopravních podmínek, náležitý dozor nad stavem mostů a opatření chránící mosty před poškozením. Zahrnuje také drobné úpravy směřující k uvedení mostů do řádného technického stavu. K údržbě patří též péče o mostní vybavení.

Údržbu mostů tvoří souhrn prací neinvestičního charakteru, kterými se mosty udržují v řádném technickém a pojízdném stavu za všech povětrnostních a běžných dopravních podmínek, náležitý dozor nad stavem mostů a opatření chránící mosty před poškozením. Zahrnuje také drobné úpravy směřující k uvedení mostů do řádného technického stavu. K údržbě patří též péče o mostní vybavení.

Do stavební údržby mostů patří veškeré práce malého rozsahu, zejména:
– vysprávky krytu vozovek, chodníků a tramvajových tratí, obnova těsnění spár ve vozovce, podél mostních závěrů a římsách; povrchové úpravy neporušeného zábradlí (nátěry, omítky); opravy záchytného zařízení; obnova vodorovného dopravního značení a svislých dopravních značek, včetně tabulky s označením letopočtu; oprava osvětlovacích těles, elektrických rozvodů uvnitř komorových mostů a jejich udržování v provozu; spárování zdiva; vysprávky omítek a krycích vrstev výztuže; vyplnění dutin ve zdivu podpěr a kleneb; dotahování šroubových a svorníkových spojů; dorážení skob, klínů a trnů, dotahování závlaček; obnova nátěrů a povlaků betonových a ocelových částí mostů, provádění impregnačních nátěrů dřevěných konstrukcí; oprava nebo výměna dřevěných mostin;
výměna protikouřových a protidotykových zábran; výměna zábran proti pádu osob a protihlukových stěn; vysprávky dlažby svahů (obsypaných podpěr, křídel a zářezů pod mostem); údržba ochranného zařízení proti bludným proudům.

Nestavební údržba zahrnuje zejména tyto práce:
– pravidelné čištění povrchu vozovek, krajnic, zvýšených proužků, chodníků, zábradlí, svodidel, průběžných dělících pásů a
dopravního značení; pravidelné čištění odvodňovacích zřízení, skluzů u křídel a krajních šachet kanalizace, zasahující do prostoru
mostu; pravidelné čištění říms a nosné konstrukce v dosahu zablácení; čištění všech míst na ocelových mostech, kde se udržuje nečistota; pravidelné čištění ložisek a případné promazání ocelových ložisek; čištění těsnících profilů a dotahování šroubů mostních závěrů; čištění šachet a stavebního zařízení sdělovacího vedení, které patří k převáděné komunikaci; čištění a kontrola ochranného zařízení proti dotyku s elektrickým trakčním vedením; odstraňování uchycené vegetace ze všech částí mostu; odstraňování nánosu včetně čištění dlažby dna toku a vysekání porostu pod mostem a na návodní povodní straně mostu; čištění a kontrola zábran proti pádu osob a protihlukových stěn.