Zhotovení a projednání Povodňových a Havarijních plánů staveb

Zajistíme zhotovení a projednání Povodňových a Havarijních plánů staveb.

Havarijní plány jsou opatření, která slouží jako příprava i prevence pro případ úniku závadných látek.

Povodňové plány jsou organizační a technická opatření, potřebná k odvrácení nebo zmírnění škod při povodních.

Havarijní plán je plán opatření pro případ úniku závadných látek, který slouží k prevenci úniku těchto látek do vod a současně připravuje uživatele na případ možné havárie. V rámci zpracování havarijního plánu bude vymezeno ucelené provozní území, včetně popisu zařízení, ve kterém se zachází se závadnými látkami, bude určeno průměrné a maximální množství závadných látek a možné nebezpečné odpady, které mohou činností vznikat.

Povodňový plán je základním dokumentem pro řízení ochrany před povodněmi. Obsahuje způsob zajištění včasných a spolehlivých informací o vývoji povodně, možnosti ovlivnění odtokového režimu, organizaci a přípravu zabezpečovacích prací. Dále obsahuje způsob zajištění včasné aktivizace povodňových orgánů, zabezpečení hlásné a hlídkové služby a ochrany objektů, přípravy a organizace záchranných prací a zajištění povodní narušených základních funkcí v objektech a v území a stanovené směrodatné limity stupňů povodňové aktivity.