Technický dozor

DOZOR STAVEB

Činnost stavebního a technického dozoru představuje jedno z důležitých hledisek celého procesu realizace investičního záměru. Náplní činností stavebního dozoru je nejen kontrola postupu prací, ale především kvality prací v souladu s projektovou dokumentací schválenou v rámci stavebního řízení, podmínkami vydaného stavebního povolení, platnými technickými normami ve výstavbě, právními předpisy a uzavřenými smluvními závazky. Každé stavební dílo přináší řadu nejenom technických problémů, které je nutné včas řešit.

Technický dozor stavebníka

Provádíme technický dozor investora (stavebníka) v souladu se stavebním zákonem a všemi platnými předpisy. Naším cílem je dosažení nejvyšší možné kvality stavby, její soulad s projektovou dokumentací a smluvními podmínkami. Úkolem technického dozoru investora je technická, finanční, administrativní a časová správa Vaší stavby. Pro výkon technického dozoru disponujeme autorizovanými osobami v oboru pozemních a mostních staveb. Dále jsme držiteli oprávnění Ministerstva dopravy pro výkon technického dozoru. Společnost PESBEK stav s.r.o. zajišťuje činností technického dozoru zejména:
 • kontrolu stavby z hlediska kvality prováděných prací
 • kontrolu vad a nedodělků
 • kontrolu souladu s projektovou dokumentací
 • kontrolu faktur podle skutečně provedené práce a užitého materiálu
 • fotodokumentaci z průběhu celé stavby
 • účast na kontrolních dnech, jejich řízení a vyhotovení záznamů
 • spoluúčast nebo zastupování investora při jednání s dodavatelem
 • účast na kolaudaci stavby
Činnosti technického dozoru

Technická správa stavby

 • Průběžná kontrola postupu stavebních prací po celou dobu realizace stavby
 • Kontrola použitých materiál a výrobků a jejich shoda s projektovou dokumentací stavby
 • Kontrola a přebírání veškerých konstrukcí, které budou v průběhu prací zakryty
 • Kontrola a přebírání dokončených stavebních prací
 • Pořizování fotodokumentace stavby
 • Kontrola dodržení technologických přestávek
 • Kontrola rovinností a výšek stavby
 • Spolupráce při řešení konstrukčních detailů s autorským dozorem (projektantem)

Finanční správa stavby

 • Kontrola zjišťovacích protokolů, daňových dokladů a faktur vystavených dodavatelem stavby
 • Kontrola čerpání finančních prostředků dle smlouvy o dílo
 • Kontrola čerpání finančních prostředků dle skutečného stavu provedených prací a stavu stavby
 • Posouzení objemu víceprací, jejich nároků dle smlouvy o dílo, oprávněnosti a požadované ceny

Časová správa stavby

 • Kontrola postupu prací z hlediska časového plánu stavby a uzavřené smlouvy o dílo – Harmonogram prací
 • Upozornění investora na neplnění harmonogramu stavby dodavatelem a nárokování smluvních pokut z toho vyplývajících

Administrativní správa stavby

 • Organizace a účast při předání staveniště zhotoviteli – vyhotovení předávacího protokolu o předání a převzetí staveniště
 • Organizace a účast na kontrolních dnech stavby
 • Kontrola řádného vedení stavebního deníku a zápisy technického dozoru
 • Spolupráce s autorským dozorem stavby (projektantem)
 • Kontrola dodržení podmínek stavebního povolení
 • Kontrola a účast při předepsaných zkouškách materiálů, rozvodů, zařízení a konstrukcí
 • Kontrola revizních zpráv dodaných dodavatelem stavby
 • Pravidelné informování investora o průběhu stavby
 • Posouzení požadavku zhotovitele stavby na změny dle SoD (cena, termín, technické řešení)
 • Kontrola úplnosti dokladů při převzetí díla
 • Kontrola dokumentace skutečného provedení stavby
 • Organizace a účast na převzetí díla
 • Pořízení soupisu vad a nedodělků se zápisem do protokolu o převzetí díla
 • Dohodnutí postupu s dodavatelem o odstranění všech vad a nedodělků
 • Kontrola odstraněných vad a nedodělků
 • Zajištění a účast při kolaudačním řízení nebo závěrečné prohlídce stavby stavebním úřadem

Pozor, technický dozor není

 • Stavební dozor – Provádí a zajišťuje odborné vedení stavby u staveb stavěných svépomocí.
 • Autorský dozor – Projektant stavby, který kontroluje splnění podmínek projektu.
 • Stavbyvedoucí – Autorizovaná osoba dle zákona č. 360/1992 Sb., která řídí provádění stavby v souladu s rozhodnutím stavebního úřadu.

Ceník

 • v případě technického dozoru ucelené zakázky cca 1,5 – 2 % z rozpočtu stavby
 • v případě technického dozoru a kontroly financování stavby (kontrola jednotkových cen v rozpočtu stavby, kontrola výměr prostavěnosti, prostavěnosti dle rozpočtu, kontrola více-a méněprací) cca 2,5 – 3,5 % z rozpočtu stavby.
 • hodinová sazba se pohybuje dle složitosti a časové náročnosti kontrol dané zakázky.

Výše uvedené ceny jsou orientační, na konkrétní zakázku lze vždy cenu dohodnout individuálně dle objemu nebo časové náročnosti. Veškeré režie, cestovní náklady a ostatní náklady jsou již započítané v ceně.

Vypracování cenové nabídky na vámi požadované služby je zdarma.

Máte dotaz či zájem o nabízené služby? Kontaktujte nás.

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.
Mám zájem o:

Vaše kontaktní údaje výše budou využity jen za účelem zpracování Vašeho dotazu/podnětu a nebudou poskytnuty žádné třetí straně. Informace o Vašich právech jsou ZDE